hoofdpagina
Oefenen met stijlen van leidinggeven

Oefenen in leiderschapsstijlen

Wil je het maximale halen uit jouw medewerkers en teams, dan is het toepassen van effectief leiderschap essentieel. Immers de éne situatie is de andere niet. En jouw medewerkers kunnen behoorlijk verschillen in de mate van sturing en ondersteuning die ze nodig hebben. Daarom is het handig om ervaring op te doen met verschillende leiderschapsstijlen en er soepel tussen leren schakelen. De eerste stap hierbij is dat je leert inschatten in welke situatie, welke stijl van leidinggeven het meest effectief werkt. Wat is bijvoorbeeld de taakvolwassenheid van jouw medewerker? En welke ondersteuning wil jouw medewerker het liefst van jou zien als leidinggevende?

In de test 'wat is jouw stijl van leidinggeven?' heb je kunnen zien wat jouw voorkeurstijl van leidinggeven is. Indien je deze test nog niet hebt gedaan, dan raden we je aan om deze test eerst hier in te vullen, voordat je verder oefent in het situationeel toepassen van de stijlen.

Wil je meer oefenen in het kiezen van de meest effectieve stijl van leidinggeven in verschillende situaties? Doe dan deze test.

Voor wie is deze test?

Deze test is voor iedereen die effectiever wil leren leidinggeven.

Wat levert deze test je op?

Door het invullen van de test:

Instructies

In deze test worden 20 situaties beschreven. In elke situatie is aandacht voor: Bij iedere situatie worden 4 alternatieve mogelijkheden gegeven (A,B,C, en D) om met die situatie om te gaan (stijl van leidinggeven). Omcirkel bij elke situatie (in de rol van de 'leidinggevende') de mogelijkheid die jou volgens jou het meest adequaat is. Na het invullen van de test, ontvang je de resultaten van de test direct en kun je deze uitprinten. Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om, waarborgen we de privacy en blijven jouw persoonlijke resultaten altijd privé.

Veel succes met het invullen van de test!

Met inspirerende groet,

Team Hulshof TCP
Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief?


1
Je hebt een van je medewerkers gevraagd een voorstel te maken voor de aanschaf van een nieuw testapparaat. Met enige ondersteuning van jou voert deze medewerker gewoonlijk zijn opdrachten binnen de afgesproken tijd uit. Het voorstel dreigt nu te laat gereed te komen.

A. Je vertelt hem dat je het voorstel nodig hebt, legt hem uit wat erin moet staan en controleert zijn vorderingen dagelijks.

B. Je geeft hem meer tijd om het voorstel af te maken.

C. Je vertelt hem wat je van hem verwacht: wanneer het voorstel gereed moet zijn en je gaat samen met hem de oorzaken van de huidige vertraging na.

D. Je praat met hem en moedigt hem aan het voorstel af te maken.

2
Een werkgroep heeft onder jouw leiding hard gewerkt aan het opstellen van een ondernemingsplan. Een van de leden van jouw werkgroep is de laatste vijf bijeenkomsten steeds te laat gekomen zonder zich daarvoor te verontschuldigen. Bovendien heeft hij een grote achterstand in zijn werk: het opstellen van een afdelingsplan. Het is noodzakelijk dat hij dit plan binnen drie dagen aan de werkgroep aanbiedt.

A. Je vertelt hem precies wat je van hem verwacht en je volgt zijn vorderingen op de voet.

B. Je onderzoekt met hem de oorzaken voor zijn vertraging en je moedigt hem aan om zijn werk op tijd af te maken.

C. Je legt uit waarom en wanneer het plan gereed moet zijn en formuleert samen een aanpak die tot een door jouw gewenst resultaat leidt.

D. Je neemt aan dat hij het afdelingsplan wel op tijd aan de werkgroep zal aanbieden.

3
Een van jouw medewerkers in de afdeling die voortdurend jouw aandacht en steun nodig had bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, blijkt zich verbeterd te hebben. Nu is het zelfs zo dat zij eigen initiatieven ontplooit. Bovendien hoef je haar nu steeds minder te herinneren aan haar afspraken. Ze heeft zelfs voorstellen gedaan om haar eigen prestaties te verbeteren.

A. Je blijft haar instructies geven en op de voet volgen.

B. Je geeft duidelijke werkopdrachten en blijft haar ondersteunen. De voorstellen die redelijk lijken neem je van haar over.

C. Je neemt haar voorstellen over en valt haar bij als zij ideeën oppert.

D. Je maakt haar zelf verantwoordelijk voor haar eigen werk. Heel af en toe vraag je hoe het gaat.

4
Jouw groep werkt gewoonlijk effectief wanneer je ze aanmoedigt en stuurt. De laatste paar weken presteert de groep aanzienlijk minder. Afspraken worden niet meer nagekomen en de kwaliteit van het werk is beneden peil.

A. Je laat de groep zelf de problemen oplossen en je toont af en toe je belangstelling.

B. Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nagekomen en dat de kwaliteit van het werk goed is en je geeft de groep minder ruimte om met eigen verbeteringsvoorstellen te komen.

C. Je vertelt de groep precies wat je van ze verwacht en op welke termijn en je volgt het werk op de voet.

D. Je helpt de groep te bepalen wat er gedaan moet worden en je moedigt de groep aan om de nodige acties te ondernemen.

5
Ten gevolge van een budgetbeperking moet je in jouw afdeling besparingen zien te vinden. Je hebt een van je zeer ervaren medewerkers gevraagd om dit voor jou te doen. Deze medewerker heeft op alle onderdelen van zijn werk zijn sporen verdiend. In het verleden was hij bovendien altijd zeer welwillend om jou te helpen. Hoewel je dus van mening bent dat hij deze taak aankan, lijkt hij onverschillig t.o.v. deze taak te staan.

A. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid ervoor, daarbij gebruikmakend van zijn suggesties.

B. Je geeft hem toch de opdracht en laat hem zelf uitmaken hoe die uit te voeren.

C. Je bespreekt de situatie met hem, moedigt hem aan de opdracht te aanvaarden gezien zijn kennis en ervaring.

D. Je neemt zelf de leiding op je, vertelt hem precies wat hij moet doen en volgt zijn prestaties op de voet.

6
Een zeer productieve en effectieve medewerkster heeft jou om hulp gevraagd. Normaal is zij gewend om zeer zelfstandig te werken, maar onlangs zijn er wat problemen gerezen die zij niet alleen denkt te kunnen oplossen

A. Je analyseert de problemen en stelt voorschriften op hoe te handelen en vertelt haar dat je verwacht dat ze overeenkomstig zal gaan werken.

B. Je blijft haar toestaan om de goede oplossingen zelf uit te zoeken.

C. Je bedenkt en kiest de oplossing zelf en je betrekt haar bij het vinden ervan.

D. Je bespreekt de problemen met haar en ondersteunt haar bij het zoeken naar de juiste oplossing.

7
Je hebt aan een van je senior-medewerkers gevraagd om een nieuwe taak op zich te nemen, die voor de totale afdeling belangrijk is. Eerder werkte hij, met enige ondersteuning en hulp van jou, naar tevredenheid. Nu is hij echter onzeker en twijfelt of hij de nieuwe opdracht wel aankan.

A. In een gesprek geef je hem de gelegenheid om zijn twijfels en onzekerheden toe te lichten en je helpt hem bij het zoeken naar een eigen aanpak.

B. Je bepaalt welke activiteiten nodig zijn om de opdracht succesvol af te ronden en volgt zijn werkzaamheden op de voet.

C. Je laat hen zelf uitmaken hoe hij het werk zal aanpakken.

D. Je geeft expliciet aan wat hij moet doen, maar houdt rekening met mogelijke ideeën die hij inbrengt.

8
Een van jouw medewerkers voelt zich onzeker over een door jou aan hem op te dragen taak. Hij is zeer competent en je weet dat hij de taak met succes kan uitvoeren.

A. Je luistert naar zijn twijfels en stimuleert zijn denken over de voor hem liggende taak.

B. Je geeft aan waarom en op welke wijze je de taak uitgevoerd wilt hebben. Je betrekt hem er zoveel mogelijk bij.

C. Je vertelt hem precies wat hij moet doen en controleert zijn werk dagelijks.

D. Je laat het hem zelf uitzoeken; af en toe ga je eens bij hem langs.

9
Je medewerkers hebben je gevraagd een wijziging in de werkverdeling te overwegen. In het verleden heb je de groep aangemoedigd tot en ondersteund bij het maken van de voorstellen. De groep is ook bereid alternatieve werkverdelingen op te stellen. De groepsleden zijn zeer competent en werken als groep goed samen.

A. In een gesprek geef je de ruimte om het voorstel uit te werken en je stimuleert hen bij het zoeken naar alternatieven.

B. Je stelt zelf een nieuwe werkverdeling op en gebruikt daarbij de aanbevelingen van de groep.

C. Je laat de groep de nieuwe werkverdeling zelf vast stellen.

D. Je stelt zelf de nieuwe werkverdeling op en ziet nauwkeurig toe op de invoering ervan.

10
Je bent tien minuten te laat gekomen op een groepsvergadering. Op grond van voorgaande ervaringen verwacht je dat de groep wel gezellig zal zitten te keuvelen. Je bent zeer verrast als je de groep echter hoort discussiëren over de toegewezen opdrachten. Deze opdrachten zijn erg afwijkend van datgene waaraan de groep eerder heeft gewerkt.

A. Je laat de groep doorwerken zonder enige sturing door jou.

B. Je neemt onmiddellijk de leiding in handen en geeft sturing aan het gesprek.

C. Je stuurt als gespreksleider de groep, zodat ze haar werkzaamheden kan afmaken en je stimuleert hierbij groepsdiscussies.

D. Je laat de groep doorgaan met de bespreking en geeft daarbij zoveel mogelijk ondersteuning.

11
Een lid van je groep staat bekend om haar goede prestaties zonder daarbij al te veel ondersteuning en aanmoediging van jouw kant nodig te hebben. In het funtioneringsgesprek heb je t.a.v. nieuwe opdrachten afspraken gemaakt voor het komende jaar.

A. Je laat haar geheel zelfstandig werken en laat haar zelf zorgen voor haar eigen sturing en ondersteuning.

B. Je benadrukt het belang van het nakomen van afspraken en instrueert haar met betrekking tot het uitvoeren van deze nieuwe opdrachten.

C. Je bespreekt met haar de doelstellingen en resultaten van deze opdrachten en maakt daarbij gebruik van haar suggesties ter zake.

D. Je geeft zoveel mogelijk ruimte om haar mening over werkwijze en uitvoering naar voren te brengen en laat haar zelf aangeven welke ondersteuning zij van jou verwacht.

12
De productiviteit van je groep is hoog en de mensen kunnen goed met elkaar opschieten, ook nu je hen daarbij minder steunt. Je moet van hen nu extra werk en inzet vragen. Dat moet, omdat je zich meer met andere zaken gaat bezighouden.

A. Je draagt het werk op en zorgt ervoor dat je medewerkers precies weten wat ze moeten doen; je volgt hun vorderingen op de voet.

B. Je licht het nieuwe werk toe en geeft je medewerkers ruimte voor vragen en opmerkingen. Je laat merken dat je tevreden bent met hun prestaties over de afgelopen perioden.

C. Je zorgt ervoor dat je medewerkers precies weten wat er van hen wordt verwacht, en neemt zinvolle suggesties van hun kant over.

D. Je laat de medewerkers zelf bepalen hoe ze de opdracht gaan uitvoeren.

13
Je hebt er onlangs een nieuwe medewerker bij gekregen. Hoewel hij onervaren is en gebrek aan zelfvertrouwen heeft, gelooft je dat hij wel de capaciteiten heeft om het werk te doen.

A. Je laat hem zelf bepalen wat er gedaan moet worden en toont belangstelling voor zijn voortgang.

B. Je vertelt hem precies wat het werk inhoudt, wat je van hem verwacht en je volgt zijn vorderingen op de voet.

C. Je vertelt hem hoe hij volgens jou het werk moet doen en wacht daarbij af of hij met vragen en suggesties komt.

D. Je geeft hem de gelegenheid om met ideeën en voorstellen te komen en je steunt hem daarbij.

14
Je chef heeft de leiding over een efficiencyprogramma, waaraan je medewerkt. Hij heeft je gevraagd zelfstandig een deelproject daarbinnen te gaan leiden. Nu moet je aan een van de medewerkers van het programma het werk overdragen dat je tot nu toe deed. De vrouw aan wie je denkt heeft in dat werk nogal wat ervaring, maar zij voelt zich enigszins onzeker.

A. Je legt haar de taak voor en geeft haar de ruimte om onzekerheden te uiten. je zoekt samen naar oplossingen die haar meer zekerheid geven.

B. Je bespreekt het werk met haar en legt haar uit hoe je het werk gedaan wilt hebben. Daarbij wacht je af of zij zelf ook ideeën heeft.

C. Je vraagt haar het werk over te nemen en laat haar zelf bepalen hoe ze het aanpakt.

D. Je geeft haar opdracht om je werk over te nemen en geeft haar een gedetailleerde instructie waarin je alle uit te voeren stappen aangeeft.

15
Een van je medewerksters heeft een wijzigingsvoorstel gemaakt waarin je wel wat ziet. In het verleden heeft zij meer zinvolle en nuttige voorstellen gedaan en die ook zelf met enige steun van je kant weten in te voeren. je hebt vertrouwen in haar capaciteiten.

A. Je geeft aan op welke wijze het voorstel moet worden ingevoerd.

B. Je bespreekt het voorstel met haar en je steunt haar bij de invoering ervan.

C. Je stelt een werkwijze op voor de invoering en maakt daarbij gebruik van haar suggesties.

D. Je geeft haar de verantwoordelijkheid voor de invoering van het voorstel en je bemoeit zich er verder nauwelijks mee.

16
Wegens familieomstandigheden heb je de eerste twee vergaderingen van een projectgroep, waarvan je de projectleider bent, moeten missen. Bij de derde bijeenkomst constateert u, dat de groep goed functioneert en het project goed aanpakt. Je voelt zich nu onzeker over je positie en je mogelijke inbreng in de groep.

A. Je blijft deelnemen aan de vergaderingen en laat de groep op dezelfde voet doorgaan.

B. Je voelt zich verantwoordelijk voor de leiding van het project en je neemt de sturing van de werkzaamheden van de projectgroep over.

C. Je laat de groep op de ingeslagen weg doorgaan en steunt de werkzaamheden.

D. Je stuurt de groep bij haar werkzaamheden en gebruikt de suggesties van de leden.

17
Je groep is zeer competent en in staat zelfstandig te werken. Je hebt dat ook gestimuleerd en je hebt aan sommige groepsleden deelverantwoordelijkheden gedelegeerd. De resultaten van deze mensen zijn zeer goed.

A. Je gaat door met het (individueel) ondersteunen en aanmoedigen.

B. Je stuurt het groepswerk meer direct en je volgt de verrichtingen op de voet.

C. Je laat de groep haar eigen werk regelen.

D. Je stuurt het groepswerk en werkt nauw met de groep samen, om hun ideeën optimaal naar voren te laten komen.

18
Jij en je superieuren hebben gekozen voor een nieuwe aanpak voor het werk, teneinde daarmee ook op langere termijn betere resultaten te bereiken. In het verleden bleek de groep gretig in te gaan op dit soort veranderingen, maar zij miste in het begin dan vaak de noodzakelijke vaardigheden om het effectief aan te pakken.

A. Je geeft de groep nauwkeurige voorschriften over de nieuwe aanpak. je bewaakt de nakoming hiervan regelmatig.

B. Je verzekert je ervan, dat je zelf de invoering van de nieuwe aanpak leidt en betrekt de groep er bij door middel van discussies.

C. Je organiseert een groepsdiscussie over de nieuwe aanpak en moedigt de groep aan om er enthousiast mee te gaan werken.

D. Je staat de groep toe zelf de nieuwe aanpak in te voeren.

19
Je bent onlangs benoemd tot de nieuwe projectleider van een lopend project. Onder de vorige projectleiding werkte de projectgroep goed genoeg, mits zij daarbij werd geholpen en gesteund. Na je overname blijkt de groep zich echter meer bezig te houden met samenwerkingsproblemen dan met het feitelijke project. De resultaten van de projectgroep zijn daarom nogal magertjes.

A. Je bespreekt de prestaties met de groep en je steunt haar bij het treffen van corrigerende maatregelen.

B. Je schrijft de taken en verantwoordelijkheden van de groep voor en ziet nauwkeurig toe op de werkzaamheden.

C. Je staat de groep toe haar eigen taken en verantwoordelijkheden te bepalen en te bewaken. Incidenteel laat je je belangstelling voor hun werk merken.

D. Je stuurt en organiseert de noodzakelijke correcties, maar je zorgt ervoor, dat de suggesties van de groep wel worden meegenomen.

20
Een van je medewerkers wil erg graag een nieuwe opdracht op zich nemen. Zij heeft daarin weliswaar nog maar weinig ervaring, maar zij heeft altijd goed werk geleverd.

A. Je legt haar uit wat het nieuwe werk inhoudt en steunt haar in haar enthousiasme voor de nieuwe taak.

B. Je geeft haar de nieuwe opdracht en laat haar zelf bepalen hoe ze deze het beste kan aanpakken.

C. Je moedigt haar aan om het nieuwe werkgebied te proberen en je ondersteunt haar daarbij.

D. Je vertelt haar precies wat zij moet doen om haar nieuwe taak goed te kunnen volbrengen en je volgt haar verrichtingen op de voet.