hoofdpagina
Vragenlijst Situationeel Leidinggeven

Voor- en achternaam :

Bedrijf :

Email adres :

Doel van de vragenlijst:

Onderstaand worden 12 situaties beschreven. Lees elk van deze beschrijvingen door en veronderstel dat je je in deze situatie bevindt. Denk dan na wat je onder die omstandigheden zou hebben gedaan. Selecteer de letter van de oplossing die met jouw keuze overeenstemt of het dichtste de handelswijze benadert die je zou kiezen. Er mag per situatie slechts één letter geselecteerd worden. Beantwoord de vragen met de praktijk in je gedachten. Denk aan de omstandigheden waaronder en aan wie je in de praktijk daadwerkelijk leidinggeeft.

1.
Je medewerkers hebben niet gereageerd op je vriendelijke benadering en duidelijke belangstelling voor hun welzijn. Hun werk gaat snel achteruit.

a) Je beklemtoont het gebruik van uniforme wijzen van werken en de noodzaak van accurate taakvervulling.
b) Je stelt zich graag beschikbaar voor gedachtenuitwisseling maar oefent geen drang uit.
c) Je spreekt met je medewerkers en stelt dan duidelijk welke resultaten bereikt moeten worden.
d) Je waakt er angstvallig voor om je ergens mee te bemoeien.


2.
De prestaties van je groep nemen merkbaar toe. De medewerkers zijn bekend met hun verantwoordelijkheden en het verwachtingspatroon t.a.v. hun functioneren.

a) Je gaat vriendschappelijk met de groep om, maar zorgt er niettemin voor dat men zich bewust blijft van de functie-eisen en de voortgang.
b) Je neemt geen uitgesproken maatregelen.
c) Je doet alles wat in je vermogen ligt om de groep een gevoel van belangrijkheid te geven en geïnteresseerd te houden.
d) Je beklemtoont het belang van richtdata, levertijden en de concrete uitvoering van de opdrachten.


3.
Leden van de groep zien geen kans om zelf een bepaald probleem op te lossen. Gewoonlijk bemoeide je zich er niet mee. Het werk en het samenspel in de groep waren altijd goed.

a) Je schakelt de hele groep in en richt je samen met hen op het probleem.
b) Je draagt de groep op het zelf uit te zoeken.
c) Je treedt snel en krachtig op om daardoor te corrigeren en bij te sturen.
d) Je moedigt de groep aan om aan het probleem te werken en ondersteunt hun inspanningen.


4.
Je overweegt een verandering. Je medewerkers staan als uitstekende krachten bekend. Zij hebben begrip voor de noodzaak van verandering.

a) Je betrekt de groep wel in de aanpak, maar oefent geen verdere druk op hen uit.
b) Je maakt de voorgenomen verandering bekend en laat die dan -onder nauw toezicht- doorvoeren.
c) Je laat de groep zelf haar richting aangeven.
d) Je gebruikt de aanbevelingen die de groep doet, maar blijft zelf de verandering sturen.


5.
De prestaties van je groep zijn de laatste paar maanden afgezakt. De groepsleden liet het koud of zij de beoogde resultaten wel bereikten. Je hebt hen er voortdurend op moeten wijzen dat ze op tijd dienden te doen wat hen was opgedragen. Bij vroegere gelegenheden hielp een herverdeling van de taken meestal goed.

a) Je laat de groep zelf bepalen wat ze willen doen.
b) Je verwerkt hun aanbevelingen, maar ziet er wel op toe dat de gestelde doelen bereikt worden.
c) Je stelt nieuwe doelen vast en leidt de werkzaamheden zorgvuldig.
d) Je geeft de groep inspraak bij het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden, maar bent niet te sturend.


6.
Je bent pas aangesteld in een efficiënt geleide organisatie. De vorige leider had de situatie strak in de hand. Je wilt de oorspronkelijke productiviteit handhaven, maar toch in de situatie een wat menselijker klimaat aanbrengen.

a) Je doet alles wat in je vermogen ligt om de groep een gevoel van belangrijkheid te geven en geïnteresseerd te houden.
b) Je beklemtoont het belang van richtdata, levertijden en correcte uitvoering van de opdrachten.
c) Je waakt er angstvallig voor om je ergens mee te bemoeien.
d) Je betrekt de groep in de besluitvorming, maar handhaaft wel zelf het toezicht op het tijdig realiseren van de gestelde doelen.


7.
Je overweegt over te gaan op een structuur waar de groep niet vertrouwd mee is. De groepsleden hebben voorstellen gedaan betreffende de nodige verandering. De groep is productief geweest en heeft blijk gegeven plooibaar te zijn.

a) Je omschrijft de wijziging en begeleidt die dan zorgvuldig.
b) Je zorgt dat je de instemming van de groep met de wijziging krijgt en laat hen de uitvoering ervan zelf organiseren.
c) Je bent bereid de zaken overeenkomstig hun aanbevelingen te wijzigen, maar blijft de doorvoering ervan zelf sturen.
d) Je vermijdt discussies en conflicten; je laat de mensen gewoon hun gang gaan.


8.
De groep werkt uitstekend en het onderlinge samenspel is goed. Het gevoel bekruipt je dat je hen misschien te weinig leidt.

a) Je laat de groep haar gang gaan.
b) Je bespreekt de situatie met de groep en brengt dan de noodzakelijke wijzigingen op gang.
c) Je neemt maatregelen om je medewerkers ertoe te brengen volgens duidelijk omschreven richtlijnen te werken.
d) Je bent ondersteunend door de situatie met de groep te bespreken, zonder al te veel de boventoon te voeren.


9.
Je bent door je chef aangewezen als leider van een projectgroep die ver over tijd is met het doen van aanbevelingen voor veranderingen. De groep is onduidelijk over de doelstellingen. Bij besprekingen zijn maar weinig projectgroepsleden aanwezig. Het zijn meer sociale bijeenkomsten geworden. Toch beschikt de groep wel over het talent dat nodig is voor een goede bijdrage.

a) Je draagt de groep op zelf de zaak op te lossen.
b) Je verwerkt de aanbevelingen van de groep, maar ziet er wel op toe dat de gestelde doelen bereikt worden.
c) Je stelt nieuwe doelen vast en leidt de werkzaamheden zorgvuldig.
d) Je betrekt de groep wel bij het vastleggen van de resultaten die behaald moeten worden, maar oefent dan verder geen druk uit.


10.
Je hebt pas nieuwe normen vastgelegd. Je medewerkers, die gewoonlijk wel in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen, reageren niet positief.

a) Je geeft de groep inspraak in het opnieuw vaststellen van de normen, maar neemt niet de leiding.
b) Je stelt de normen zelf op en begeleidt de groep dan zorgvuldig.
c) Je vermijdt botsingen door geen druk uit te oefenen.
d) Je verwerkt de aanbevelingen van de groep, maar let er wel op dat die normen dan ook in acht worden genomen.


11.
Je bent bevorderd naar een nieuwe functie. De vorige chef bemoeide zich niet met de aangelegenheden van de groep. De groep heeft steeds haar werk goed verricht en de opdrachten tot tevredenheid uitgevoerd. De samenwerking in de groep is goed.

a) Je neemt de maatregelen om je medewerkers ertoe te brengen volgens duidelijke omschreven richtlijnen te gaan werken.
b) Je betrekt de medewerkers bij de besluitvorming en beloont goede bijdragen.
c) Je bespreekt de activiteiten van de groep in het verleden en onderzoekt dan in hoeverre een nieuwe aanpak nodig is.
d) Je laat de groep op de oude voet doorgaan.


12.
Je hebt gehoord dat er sinds kort tussen medewerkers moeilijkheden zijn. De groep staat overigens bijzonder gunstig bekend om haar goede resultaten. De leden bleven sterk gemotiveerd, ook al lagen de doelen die bereikt moeten worden in een verre toekomst; ze hebben het gehele afgelopen jaar in harmonie samengewerkt Zij verstaan hun werk allemaal uitstekend en zijn volledig toegerust voor hun taak.

a) Je probeert je oplossing met de medewerkers uit en onderzoekt of misschien een andere aanpak nodig is.
b) Je laat het aan de groepsleden over om de zaak zelf op te lossen.
c) Je treedt snel en krachtig op om de situatie te corrigeren en bij te sturen.
d) Je neemt deel aan het probleemgesprek en biedt ondertussen ondersteuning aan je medewerkers.